pl
en
ja

Regulamin

22:20 6 maja 2016

Regulamin22:20 6 maja 2016

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego z siedzibą przy ul. Kruczej 41/43 lok. 73 w Warszawie, NIP 532 176 57 89.

Konkurs jest organizowany od dnia 1 lutego 2019 od godziny 10:00 do dnia 28 lutego 2019 do godziny 00:00.

Konkurs polega na zgłoszeniu na adres mailowy pomysłu uczczenia 100-lecia relacji polsko-japońskich.

§ 2. Uczestnictwo w konkursie
Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wyrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Przysyłają zgłoszenia projektów na adres mailowy kontakt@wsjj.pl. Maile zgłoszeniowe powinny zawierać:

 1. Imię, nazwisko oraz numer telefonu pomysłodawcy projektu
 2.  Cel projektu
 3. Adresatów projektu
 4. Dokładny opis samego projektu zawierający plan jego przeprowadzenia, począwszy od etapu przygotowań po etap realizacji.
 5. Dokładny opis rzeczy/zasobów (np. intelektualnych) potrzebnych do wykonania projektu.
 6. Opis budżetu projektu

Liczba projektów kwalifikowanych, jako zwycięskie: nieograniczona, przy czym tylko jeden projekt może zdobyć pierwsze miejsce.

Komisja zastrzega sobie prawo do kontaktu z osobami zgłaszającymi projekty w celu uściślenia niejasności, jeśli takowe się pojawią. Konkurs może wygrać więcej niż jeden projekt, jedna osoba może zgłaszać nieograniczoną liczbę projektów. Projekty mogą być też zgłaszane przez maksymalnie dwie osoby na raz.

Przysłanie zgłoszenia z pomysłem projektu, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego dla celów przeprowadzenia konkursu i ewentualnych celów marketingowych wskazanych przez Organizatora, a związanych z konkursem.

Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna żadnego projektu za ciekawe.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców
Laureatem konkursu zostaną osoby, których projekt zostanie oceniony najwyżej zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. Możliwość realizacji finansowej (maksymalny budżet na jeden pomysł to 1000zł)
 2. Możliwość realizacji jako takiej
 3. Liczba potencjalnie zaangażowanych odbiorców – preferowane będą projekty, które mają dużą ich liczbę
 4. Oryginalność
 5. Jakości przekazu – czyli co dany projekt komunikuje

 

§3.  Organizator ustala ze zwycięzcami szczegółowe dane osobowe niezbędne do wydania nagród w korespondencji za pośrednictwem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby.

§ 5. Nagrody i prawa do komentarzy
Laureaci otrzymają japońskie upominki, a zwycięzca dodatkowo voucher na roczny kurs języka japońskiego. Zwycięzca nie nabywa prawa do nagrody, jeżeli nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazał danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób i w terminie określonym w §3. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie nie zgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres: Warszawska Szkoła Języka Japońskiego ul. Krucza 41/43 lok.73, 00-525 Warszawa  z dopiskiem „Konkurs” na adres e-mail: kontakt@wsjj.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Popularne posty

 • Legenda Yuki-onna

  Legenda Yuki-onna

  Wygląda na to, że prawdziwa zima w końcu zagościła w naszych progach! Kierowcy wciąż się jeszcze dziwią,  a piesi zaczęli chodzić ostrożniej, co by się nie poślizgnąć na oblodzonym chodniku. Jednak jeżeli wydaje się Wam, że nabicie sobie kilku siniaków …Czytaj więcej
 • Studia japonistyczne z perspektywy lat

  Studia japonistyczne z perspektywy lat

  Na japonistykę poszłam, jak chyba wszyscy, z pasji. Nie było dla mnie innej opcji – do tego stopnia, że tylko asekuracyjnie zdawałam jeszcze na anglistykę, ale na egzamin wstępny poszłam na żywioł, bez żadnego przygotowania (zdałam na wieczorowe). Zresztą nawet, …Czytaj więcej

Newsletter