Na majówkę przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie z okazji 100-lecia nawiązania stosunków polsko-japońskich, w którym możecie zgarnąć bony po 100zł na zakupy w sklepie yatta.pl!

Aby wziąć udział w konkursie należy wejść na szkolny instagram (@wsjj_japonski) i pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie: Co łączy Polskę i Japonię?

Wybierzemy dwie najciekawsze odpowiedzi – pierwszą na podstawie zebranej ilości serduszek pod postem, a drugą na podstawie głosów jury, w skład którego wchodzi kadra WSJJ. ?

Co więcej, wasze odpowiedzi mogą zostać wybrane do magazynu upamiętniającego stulecie nawiązania relacji polsko-japońskich, którego premiera przewidziana jest na czerwiec!

Konkurs potrwa od 25 kwietnia do 5 maja.

Regulamin znajdziecie na dole tego posta

 

Regulamin:

  • 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego z siedzibą przy ul. Kruczej 41/43 lok. 73 w Warszawie, NIP 532 176 57 89.

Konkurs jest organizowany od dnia 25 kwietnia 2019 od godziny 10:00 do dnia 5 maja 2019 do godziny 00:00.

Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie „Co łączy Polskę i Japonię?” pod wyznaczonym postem konkursowym na profilu Instagramowym Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego (tj. @wsjj_japonski).

 

  • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu może być każda osoba fizyczna i pełnoletnia zamieszkała na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wyrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

  • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1)Uczestnicy wysyłają swoje odpowiedzi pod wyznaczonym postem na szkolnym Instagramie.

2)Każdy uczestnik może odpowiedzieć jedynie raz.

3)Opublikowanie odpowiedzi, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie i akceptacją regulaminu. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego dla celów przeprowadzenia konkursu i ewentualnych celów marketingowych wskazanych przez Organizatora, a związanych z konkursem.

4)Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację swojej odpowiedzi w magazynie jubileuszowym wydanym przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego.

5)Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna żadnej odpowiedzi za ciekawą.

 

  • 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Przewidziano dwóch zwycięzców:

1) Pierwszy zwycięzca zostanie wyłoniony, na podstawie zebranej ilości serduszek pod postem. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu uczestnika w przypadku stwierdzenia próby oszustwa czy manipulacji głosami (np. kupowanie głosów, fałszywe konta etc.).

2) Drugi zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosów jury, w skład którego wchodzi kadra WSJJ.

3) Organizator powiadomi zwycięzcę poprzez serwis Instagram w wiadomości prywatnej najpóźniej do do dnia 10 maja do godz. 10:00.

4)Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby.

5)Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi otrzymania nagrody w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu, wtedy Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej kolejnemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi.

 

  • 5. Nagrody

Zwycięzca otrzymuje bon o wartości 100zł do wykorzystania w serwisie yatta.pl

W sumie przewidziano rozdanie dwóch bonów o wartości 100 zł.

 

  • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres e-mail: kontakt@wsjj.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia w konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adres e-mail wskazany powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

 

  • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację pseudonimu podanego w serwisie Instagram w magazynie jubileuszowym Warszawskiej Szkole Języka Japońskiego.

 

  • 8. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.