POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Powierzone dane osobowe są przetwarzane przez Warszawską Szkołą Języka Japońskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 41/43 lok.73, wyłącznie w celu wystawienia rachunku/faktury i nie są udostępniane innym podmiotom.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz poprawiania ich treści. Wprowadzenie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem pod adresem kontakt@wsjj.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 696 243 733
  3. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 poz. 926, z późn. zm.)
– Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).