← Wróć do listy artykułów

Konkurs2020

Konkurs2020

Regulamin konkursu

„Zaprojektuj kartkę noworoczną nengajo”:

  • 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego z siedzibą przy ul. Kruczej 41/43 lok. 73 w Warszawie, NIP 532 176 57 89.

Konkurs jest organizowany od dnia 29 grudnia 2020 od godziny 11:00 do dnia 17 stycznia 2021 do godziny 23:59.

Konkurs polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu kartki noworocznej w formie rysunku bądź grafiki komputerowej.

Format kartki: pocztówkowy, czyli proporcje boków 3:4 (format .jpg lub .png w wersji rysunkowej – skan, format .jpg lub .png)

Prace przyjmowane są pod adresem mailowym: kontakt@wsjj.pl, z tematem wiadomości: „konkurs na nengajo”.

  • 2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. W konkursie mogą wziąć udział zarówno uczniowie Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego, jak i osoby spoza szkoły.

Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wyrażeniu zgody na piśmie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  • 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

1)Uczestnicy wysyłają swoje prace drogą mailową na adres kontakt@wsjj.pl, w temacie wiadomości wpisując ‘konkurs na nengajo”.

2) Przyjmowane są dwa rodzaje prac – rysunkowe i grafiki komputerowe. Niezależnie od rodzaju, powinny zachować format pocztówkowy (tj. proporcje boków 3:4).

3)Pocztówka może zostać wykonana zarówno w poziomie jak i w pionie

4)Prace przyjmowane są w formacie .png lub .jpg (w przypadku rysunku – prace powinny być zeskanowane)

5)Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace. Każda z nich ma być dziełem tylko jednej osoby.

6)Wysłanie pracy konkursowej, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie i akceptacją regulaminu. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego dla celów przeprowadzenia konkursu i ewentualnych celów marketingowych wskazanych przez Organizatora, a związanych z konkursem.

7)Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację swojej pracy w social mediach Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego

8)Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, w przypadku gdy uzna, że zgłoszone prace nie spełniają wymogów konkursowych.

9) Pocztówki muszą być zaprojektowane i wykonane samodzielne. W przypadku gdy Organizator stwierdzi prawdopodobieństwo plagiatu, praca może zostać zdyskwalifikowana.

  • 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1) W konkursie przewidziano dwóch zwycięzców: w kategorii – rysunek i w kategorii – grafika komputerowa.

2) Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora. Prace będą oceniane przez lektorów Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego

3) Organizator powiadomi najpóźniej do dnia 31.01.2021 godz.23:59 zwycięzców drogą mailową przy użyciu adresu, z którego przyszło zgłoszenie pracy

4) Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby.

5) Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi otrzymania nagrody w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu, wtedy Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej kolejnemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi.

  • 5. Nagrody

Zwycięzcy otrzymają vouchery o wartości 200zł na zakupy na stronie www.yatta.pl. Vouchery będą miały formę elektroniczną (nie papierową).

  • 6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres e-mail: kontakt@wsjj.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia w konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adres e-mail wskazany powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

  • 7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację pseudonimu podanego w serwisie Instagram w magazynie jubileuszowym Warszawskiej Szkole Języka Japońskiego.

  • 8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z nami

00-525 Warszawa
ul. Krucza 41/43 lok. 73
+48 534 643 239

Dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. czytaj więcej