← Wróć do listy artykułów

Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu fotograficznego

1.Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego z siedzibą przy ul. Kruczej 41/43 lok. 73 w Warszawie, NIP 532 176 57 89.

1.2 Konkurs jest organizowany od dnia 3 kwietnia 2023 od godziny 12:00 do dnia 21 kwietnia 2023 do godziny 23:59.

1.3 Konkurs polega na nadesłaniu autorskiego zdjęcia wraz z samodzielnie przygotowanym opisem o tematyce zgodnej z jedną z dwóch kategorii konkursu (1. Zbaczając z turystycznych szlaków i 2. Poczułem się jak w anime!)  

1.4 Zdjęcia wraz z opisami nadsyłane w ramach kategorii 1. Zbaczając z turystycznych szlaków powinny przedstawiać i opisywać mało znane miejsca w Japonii, które dani uczestnicy odwiedzili i które chcieliby polecić do odwiedzenia innym.

1.5 Zdjęcia wraz z opisami nadsyłane w ramach kategorii 2. Poczułem się jak w anime! powinny przedstawiać i opisywać miejsca, podczas których odwiedzenia uczestnicy poczuli się jak w miejscu z produkcji anime. W tekście z opisem zdjęcia powinno się podać tytuł anime, do którego nawiązuje zdjęcie,

1.6 Prace przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: Konkurs fotograficzny WSJJ (google.com). Aby wypełnić formularz wymagane jest posiadanie i zalogowanie się na konto Google. Jeżeli ktoś nie posiada takiego konta, może przesłać zgłoszenie na adres zapisy@wsjj.pl. Zgłoszenie wysyłane drogą mailową powinno zawierać pracę konkursową (zdjęcie i opis) oraz dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania [do ewentualnej wysyłki nagrody], dane kontaktowe [adres e-mail i numer telefonu] i, w przypadku osób niepełnoletnich - informację o uzyskaniu zgody na udział w konkursie od prawnego opiekuna) Dopuszczalny format zdjęć to JPG i PNG. W przypadku prac wysyłanych drogą mailową, dopuszczalny format plików tekstowych, to PDF.

1.7 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno uczniowie Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego jak i osoby spoza szkoły. 

1.8 Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wyrażeniu zgody na piśmie.

1.9 Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

1.10 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

1.11 Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2. Przebieg i warunki udziału w konkursie

2.1 Uczestnicy wysyłają swoje prace za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:Konkurs fotograficzny WSJJ (google.com)Aby wypełnić formularz wymagane jest posiadanie i zalogowanie się na konto Google. Jeżeli ktoś nie posiada takiego konta, może przesłać zgłoszenie na adres zapisy@wsjj.pl. Zgłoszenie wysyłane drogą mailową powinno zawierać pracę konkursową (zdjęcie i opis) oraz dane uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania [do ewentualnej wysyłki nagrody], dane kontaktowe [adres e-mail i numer telefonu] i, w przypadku osób niepełnoletnich - informację o uzyskaniu zgody na udział w konkursie od prawnego opiekuna) Dopuszczalny format zdjęć to JPG i PNG. W przypadku prac wysyłanych drogą mailową, dopuszczalny format plików tekstowych, to PDF.

2.2  Prace przyjmowane są w dwóch kategoriach - 1. Zbaczając z turystycznych szlaków i 2. Poczułem się jak w anime!

2.3 Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę składającą się z jednego zdjęcia i opisu. Maksymalna długość opisu powinna wynosić 1000 znaków ze spacjami. Praca ma być dziełem tylko jednej osoby.

2.5 Wysłanie pracy konkursowej, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie i akceptacją regulaminu.

2.6 Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego dla celów przeprowadzenia konkursu i ewentualnych celów marketingowych wskazanych przez Organizatora, a związanych z konkursem. Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację swojej pracy w social mediach Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego i z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przysłanego zdjęcia i tekstu w celach marketingowych i promocyjnych przez WSJJ, również po zakończeniu konkursu. Jeżeli na nadesłanym zdjęciu przedstawiony jest również jego autor, przesłanie zgłoszenia jest również równoznaczne z udzieleniem Warszawskiej Szkole Języka Japońskiego zgody na wykorzystanie wizerunku autora w celach marketingowych i promocyjnych, również po zakończeniu konkursu.

2.6.1 Jeżeli na nadesłanym zdjęciu przedstawione są osoby trzecie, niebędące autorem zdjęcia, wymagane jest nadesłanie na adres zapisy@wsjj.pl pisemnej zgody tych osób na publikację ich wizerunku w social mediach WSJJ i na jego wykorzystanie w celach marketingowych i promocyjnych, również po zakończeniu konkursu. Uczestnik konkursu może w tym celu poprosić te osoby o nadesłanie na adres zapisy@wsjj.pl lub w ich imieniu przeforwardować od nich opatrzony podpisem (imię i nazwisko) mail o treści: “Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w social mediach Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego w ramach prowadzonego przez nią konkursu oraz na wykorzystanie przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego mojego wizerunku w celach marketingowych i promocyjnych, również po zakończeniu konkursu”.

2.6.2 Przesyłając dane zdjęcie i opis uczestnik konkursu potwierdza, że jest ich autorem i że ich publikacja nie będzie się wiązała z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Jednocześnie oświadcza, że uzyskał od ewentualnych osób trzecich wszystkie wymagane do publikacji danego zdjęcia i opisu zgody. 

2.6.2.1 Odpowiedzialność prawna za nadesłane zdjęcie i opis spoczywa na uczestniku konkursu, który je przesłał. Warszawska Szkoła Języka Japońskiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia i szkody, które mogą wyniknąć w związku z publikacją materiałów nadesłanych przez danego uczestnika.

2.6.3 Przesyłając dane zdjęcie i opis uczestnik konkursu potwierdza, że nie zawierają one treści szkodliwych, krzywdzących, nawołujących do nienawiści, niezgodnych z prawem i naruszających ogólnie przyjęte normy etyczne. 

2.6.3.1 Warszawska Szkoła Języka Japońskiego zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji uczestnika, którego praca będzie zawierać wymienione w powyższym zapisie treści.   

2.7 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, w przypadku gdy uzna, że zgłoszone prace nie spełniają wymogów konkursowych.

2.8 Zdjęcia i opisy muszą być wykonane samodzielne. W przypadku gdy Organizator stwierdzi prawdopodobieństwo plagiatu, praca może zostać zdyskwalifikowana.

3. Zasady wyłaniania zwycięzców

3.1 W konkursie przewidziano sześciu zwycięzców: trzech w kategorii 1. Zbaczając z turystycznych szlaków i trzech w kategorii 2. Poczułem się jak w anime!

3.2 Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora. Prace będą oceniane przez lektorów Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego.

3.3 Organizator powiadomi zwycięzców drogą mailową przy użyciu adresu, z którego przyszło zgłoszenie pracy najpóźniej do dnia 24.04.2023 godz.23:59.

3.4 Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby.

3.5 Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi otrzymania nagrody w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu, wtedy Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej kolejnemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi.

4.Nagrody

4.1 Zwycięzcy otrzymają jedno z sześciu japońskich czasopism, które Organizator wyśle pocztą na adresy poszczególnych zwycięzców.

5.Postępowanie reklamacyjne

5.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres e-mail: zapisy@wsjj.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia w konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adres e-mail wskazany powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.


6. Ochrona danych osobowych

6.1 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego.


7. Postanowienia końcowe

7.1 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z nami

zapisy@wsjj.pl - zapisy/zapytania o kursy
kontakt@wsjj.pl - cała reszta :)
690 096 058 - centrala

dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

Honorujemy Kartę Warszawianki i Warszawiaka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. czytaj więcej