← Wróć do listy artykułów

Regulamin Konkursu na najlepsze przebranie WSJJ 2023

Regulamin Konkursu na najlepsze przebranie WSJJ 2023

 

 

I. Zasady Ogólne:

1. Poniższy regulamin określa zasady udziału w Konkursie na najlepsze przebranie (zwanym dalej Konkursem).

2. Konkurs odbędzie się w dniu 25 lutego 2023 roku jako jedna z atrakcji imprezy Shinnenkai (zwanego dalej Shinnenkai), w Warszawie w sali  Sukces pod adresem Koszykowa 82B Warszawa.

3. Konkurs organizuje Warszawska Szkoła Języka Japońskiego (zwana dalej Organizatorem).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).

II. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia można wysyłać mailem na adres kontakt@wsjj.pl do godziny 23.59 20 lutego 2023.

2. Formularz zgłoszeniowy gotowy do uzupełnienia znajduje się na stronie www.wsjj.pl

3. Uczestnicy konkursu mają obowiązek stawić się ubrani w przebranie (zwane dalej Strojem) w wyznaczonym przez organizatora miejscu i czasie, złożyć podpis na wypełnionym i wysłanym wcześniej formularzu oraz postępować zgodnie instrukcjami Organizatora.

4. Organizator nie przewiduje maksymalnej liczby uczestników, aczkolwiek w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu Uczestników, a w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń, rezygnację z przeprowadzenia konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia, a w szczególności zgłoszenia: niekompletnego; nieodpowiedniego dla osób nieletnich lub o treści powszechnie uznawanej za niewłaściwą.

III. Zasady Uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

2. Konkurs polega na zaprezentowaniu przez Uczestników ich dzieł w postaci Strojów oraz na wybraniu zwycięzców przez Jury.

3. Stroje nie powinny zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Zabronione jest również propagowanie materiałów lub symboli nawołujących do nienawiści rasowej, obrażających wyznania religijne, bądź o zabarwieniu erotycznym oraz niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem.

4. Zabrania się uczestnikom wnoszenia na teren imprezy ostrych, bądź niebezpiecznych przedmiotów.

5. Uczestnik, biorący udział w konkursie wyraża zgodę na publikację wizerunku oraz wykorzystanie go w materiałach promocyjnych.

6. Wskazane jest, by Uczestnik wykonał swój strój samodzielnie, jednak nie jest to warunek konieczny. W przypadku niesamodzielnego wykonania stroju Uczestnik bierze udział tylko w ocenie występu scenicznego.

7. Każdy uczestnik ma obowiązek prezentacji swojego Stroju na scenie.

IV. Przebieg Konkursu:

1. Konkurs zaczyna się o godzinie 16.00 na miejscu Shinnenkaiu.

2. Wszyscy Uczestnicy zobowiązują się do zbiórki z Organizatorem w wyznaczonym w dniu Shinnenkaiu miejscu o godzinie 15.30.

3. Każdy uczestnik zostanie zapowiedziany, a następnie zaprezentuje na scenie swój wcześniej uzgodniony występ sceniczny.

4. Występ sceniczny nie powinien trwać więcej niż 1 minutę, chyba że Organizator wyrazi zgodę, na przedłużenie występu. Nie ma dolnej granicy trwania występu scenicznego.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu:

1. W drodze głosowania Jury wybierze dwa pierwsze miejsca, które otrzymają nagrody w Konkursie. 

2. Kategorie konkursu to: najlepsze przebranie, najlepsza scenka/prezentacja, nagroda publiczności.

3. O nagrodzie publiczności zadecyduje publiczność Konkursu w dniu Konkursu.

4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

5. Decyzje Jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

6. Jury przysługuje prawo do przyznania wyróżnień.

7. Kryteria, które podlegają ocenie przez Jury to:

  • wykonanie Stroju - w tym dbałość o detale, schludność, a w przypadku postaci znanych z popkultury także zgodność z wizerunkiem postaci

  • występ sceniczny - w tym dokładność i dopracowanie prezentacji (czy uczestnik przygotował się do występu?), pomysł i zaskoczenie (czy występ był ciekawy?) 

  • efekt ogólny - subiektywna ocena członków Jury

 

VI. Dyskwalifikacje i upomnienia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Uczestnika w przypadku:

• złamania Regulaminu Konkursu na najlepsze przebranie WSJJ 2023

• uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię należące do innej osoby biorącej udział w Konkursie,

• uczestnik wykazał się nagannym zachowaniem, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu lub obsługi festiwalu,

• wystąpiła przemoc werbalna lub fizyczna ze strony uczestnika w stronę innego uczestnika Konwentu, gościa lub obsługi,

• uczestnik nie stawił się na Konkursie,

• uczestnik zataił ważne informacje o swoim uczestnictwie,

• w innych nieprzewidzianych wypadkach.

2. Każdy przypadek dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez Organizatora konkursu od razu po zgłoszeniu do niego zaistniałej sytuacji.

VII. Dane Osobowe:

1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności WSJJ.

2. Zasady Polityki Prywatności Uczestnicy mogą znaleźć na naszej stronie internetowej https://wsjj.pl/polityka-prywatnosci/.

VIII. Postanowienia Końcowe:

3. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.wsjj.pl

4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres email: kontakt@wsjj.pl gdzie odpowie na nie Organizator.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się poinformować Uczestników drogą mailową.

6. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie konkursu

7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Shinnenkaiu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego.

8. Organizatorzy nie mogą brać udziału w Konkursie.

9. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie podlegają odwołaniu i zaskarżeniu.

10. Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

11. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Skontaktuj się z nami

zapisy@wsjj.pl - zapisy/zapytania o kursy
kontakt@wsjj.pl - cała reszta :)
690 096 058 - centrala

dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

Honorujemy Kartę Warszawianki i Warszawiaka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. czytaj więcej