Regulamin konkursu

Zaprojektuj kartkę noworoczną nengajo

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego z siedzibą przy ul. Kruczej 41/43 lok. 73 w Warszawie, NIP 532 176 57 89.
  2. Konkurs jest organizowany od dnia 15 grudnia 2023 od godziny 10:00 do dnia 7 stycznia 2024 do godziny 23:59.
  3. Konkurs polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu kartki noworocznej w formie rysunku bądź grafiki komputerowej.
  4. Format kartki: pocztówkowy 10x15 (format .jpg lub .png w wersji rysunkowej – skan, format .jpg lub .png)
  5. Prace przyjmowane są pod adresem mailowym: kontakt@wsjj.pl, z tematem wiadomości: „konkurs na nengajo, imię i nazwisko, kategoria (grafika lub rysunek)" np. konkurs na nengajo, Jan Kowalski, rysunek
 2. Uczestnictwo w konkursie

  1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno uczniowie Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego jak również osoby zapisane na szkolny newsletter.
  2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, a na żądanie Organizatora powinny okazać oświadczenie o wyrażeniu zgody na piśmie.
  3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
  4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
  5. Uczestnictwa w konkursie i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

  1. Uczestnicy wysyłają swoje prace drogą mailową na adres kontakt@wsjj.pl, w temacie wiadomości wpisując "konkurs na nengajo, swoje imię i nazwisko oraz jaką techniką wykonali pracę (rysunek czy grafika)".
  2. Przyjmowane są dwa rodzaje prac – rysunkowe i grafiki komputerowe. Niezależnie od rodzaju, powinny zachować format pocztówkowy (proporcje 10x15) Pocztówka może zostać wykonana zarówno w poziomie jak i w pionie.
  3. Prace przyjmowane są w formacie .png lub .jpg (w przypadku rysunku – prace powinny być zeskanowane)
  4. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace. Praca ma być dziełem tylko jednej osoby.
  5. Wysłanie pracy konkursowej, jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie i akceptacją regulaminu.
  6. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego dla celów przeprowadzenia konkursu i ewentualnych celów marketingowych wskazanych przez Organizatora, a związanych z konkursem. Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikację swojej pracy w social mediach Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród, oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, w przypadku gdy uzna, że zgłoszone prace nie spełniają wymogów konkursowych.
  8. Pocztówki muszą być zaprojektowane i wykonane samodzielne. W przypadku gdy Organizator stwierdzi prawdopodobieństwo plagiatu, praca może zostać zdyskwalifikowana.
  9. Pocztówki nie mogą być pracami biorącymi udział w innych konkursach.
 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

  1. W konkursie przewidziano dwóch zwycięzców: w kategorii - rysunek i w kategorii - grafika komputerowa.
  2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Organizatora. Prace będą oceniane przez lektorów Warszawskiej Szkoły Języka Japońskiego.
  3. Organizator powiadomi zwycięzców drogą mailową przy użyciu adresu, z którego przyszło zgłoszenie pracy najpóźniej do dnia 31.01.2024 godz.23:59.
  4. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz innej osoby.
  5. Jeżeli zwycięzca nie potwierdzi otrzymania nagrody w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu, wtedy Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania jej kolejnemu, wybranemu przez siebie uczestnikowi.
 5. Nagrody

  1. Zwycięzcy otrzymają bon do sklepu Yatta.plwartości 200 zł w formie elektronicznego vouchera na adres mailowy, z którego została zgłoszona praca.
 6. Postępowanie reklamacyjne

  Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres e-mail: kontakt@wsjj.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia w konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru na adres e-mail wskazany powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację lub na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

 7. Ochrona danych osobowych

  Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Warszawska Szkoła Języka Japońskiego.

 8. Postanowienia końcowe

  W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z nami

zapisy@wsjj.pl - zapisy/zapytania o kursy
kontakt@wsjj.pl - cała reszta :)
690 096 058 - centrala

dzwoń od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

Honorujemy Kartę Warszawianki i Warszawiaka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Warszawską Szkołę Języka Japońskiego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telefonicznie, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. czytaj więcej